هیوا 1304
دوشنبه 1 اردیبهشت 1393 :: نویسنده : مسعود حقمرادی
 • شاپرک: پروانه
 • شادی: شادمانی، خوشحالی، شور شادان: شادمان
 • شادفر: از نام‌های دوران هخامنشی
 • شادکام: نام برادر فریدون
 • شادمان: خوشحال
 • شادنوش: از نام‌های برگزیده
 • شادمهر: مهربان، با محبت
 • شاهرخ: از نام‌های برگزیده
 • شاهروز: نام پسر شاه بهرام پادشاه کشمیر
 • شایان: بسیار بزرگ
 • شایگان: گرانمایه، لایق
 • شاران: گردنبند درست شده از بادام - نامی کردی
 • شاهپور: پسر شاه، شاهزاده - نام چند تن از شاهان ساسانی
 • شاهد: پسر خوبروی[۷۳]
 • شاهدخت: دختر شاه، شاهزاده خانم
 • شاهرخ: شاه منظر، کسی که رخساری همچون شاه دارد
 • شاهو: نام یکی از رشته کوه‌های مهم در منطقه کردستان ایران
 • شاهین: پرنده‌ای شکاری
 • شاهیندخت: دخت شاهین
 • شایسته: سزاوار، لایق
 • شباهنگ: بلبل، ستاره کاروان کش
 • شب بو: نام گلی است که شب هنگام باز می‌شود
 • شبدیز: سیه فام، سیه چرده، نام اسب خسروپرویز
 • شبنم: رطوبتی که شب هنگام روی گلها می‌نشیند
 • شراره: جرقه آتش، گرمای سوزان، عشق فراوان، نامی کردی
 • شرمین: شرمسار، خجل
 • شروین: یکی از سرداران معاصر شاپورذوالاکتاف ساسانی
 • شکفته: خندان، بشاش
 • شکوفه: گل درختان میوه دار، شکفته
 • شکیبا: بردبار
 • شمشاد: درختی زینتی و تقریبا همیشه سبزکه دستمایه بسیاری از شاعران است
 • شیشَم: از ابزار خنیاگری
 • شمین: خوشبو، خوش عطر
 • شوان: شبان، چوپان - نامی کردی[ ش ُ / ش َ ] (اِ) بمعنی شبان که چوپان و نگاه دارندهٔ گوسفند باشد.. نام پسر علیداد خان از پارسی گویان هند است
 • [ ش ُ ] (اِخ) تیره‌ای از ایل کَلهُر. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۶۱). رجوع به ایل کلهر شود
 • [ ش َ ] (اِخ) کوهی است در نزدیکی بستان ابن عامر. در اینجا کوه دیگری موسوم به شوانان نیز هست
 • شمیلا: از نامهای ارمنی ایرانی به معنی بانوی بزرگوار
 • شورانگیز: فتنه انگیز، ایجاد کننده شور و شوق
 • شوری: خوش قیافه، قد بلند- نامی کردی
 • شهاب: شعله آتش، سنگ آسمانی، ستاره دنباله دار
 • شهبار: درخورشاه، لایق شاه
 • شهباز: باز سفید رنگ، شاه باز
 • شهبال: پر بزرگ پرندگان
 • شهپر: پرشاهانه
 • شهداد: شاه عادل (شه=شاه، داد= عدل)
 • شهرآرا: آنکه به زیبایی مایه آرایش شهراست، آرایش دهنده شهر
 • شهرام: = شاهرام، «شه» به معنای «شاه» و والا مرتبه و «رام» نام فارسی فرشته‌ای موکول بر سعادت و روزی است، «شهرام» معادل فارسی «میکائیل» است
 • شهربانو: = شه بانو (همسر شاه)، ملکه، همسر امام حسین و مادر امام سجاد
 • شهرزاد: یا «شهزاد» به معنی شاهزاده - نقال قصه‌های هزار و یک شب
 • شهرناز: خواهر جمشید و همسر ضحاک ماردوش
 • شهرنوش: شیرینی شهر
 • شهروز: شاهروز - روز شاهان - شهرود نام سازی باستانی نیز بوده‌است.
 • شهره: مشهور و نامی
 • شهریار: پادشاه، یارشهر، نام پسر برزوپسر سهراب
 • شهلا: سیروان زن سیه چشم
 • شهناز: شاه ناز - دختری بود از خاندان آل بویه
 • شهنواز: نوازش شده شاه
 • شهین: منسوب به شاه
 • شیبا: نسیم شبانه - نامی کردی
 • شیدا: آشفته و عاشق
 • شیدسا: شید(خورشید)+سا(پسوند شباهت)، مانند خورشید
 • شیده: خورشید، درخشان
 • شیدوش: نام پسر گودرز. پهلوان نامی زمان
 • شیردل: پهلوان و دلاور
 • شیرزاد: شیر بچه، همچون شیر
 • شیرنگ: به رنگ شیر، مانند شیر
 • شیرو: پهلوان معاصر با گشتاسب، نام سردار فریدون
 • شیرین دخت: دختر شیرین
 • شیما: دخترانه، نامی کردی، دختر خالدار
 • شینا: قدرتمند، توانا - نامی کردی
 • شیرین: مطبوع و گوارا، معشوقه خسرو پرویز
 • شیوا: شیرین بیان، خوش زبان، ایزد بزرگ هندیان باستان
 • شیوانا: از مصدر شیوانیدن، فریبنده، مسحورکننده - فرهنگ عمید

ط[ویرایش]

 • طغرل: باز شکاری[۷۴]
 • طوس: فرزند نوذر پهلوان ایرانی شاهنامه
 • طوطی: پرنده سبز رنگ و سخنگوست و نام برخی زنان در فارسی دری است - طوطی تازی شده توتی است یعنی پرنده​ای که توت می​خورد
 • طهماسب: دارای اسب قوی - نام پسر منوچهر
 • طهمورث: روباه تیزرو و قوی، پادشاه پیشدادیان و پدر جمشید
 • طرلان: باز شکاری - نامی ترکی است
 • طوطیا: مانند طوطی
 • طناز: تن​ناز - طناز تازی شده​ تن​ناز است

غ[ویرایش]

 • غوغا: آشوب، هیاهو
 • غنچه: گل نشکفته، کنایه از دهان معشوق
 • غزاله: آهوی ماده ,وقتی خورشید در بالاترین نقطه قرار دارد هنگام ظهر ,استعاره از معشوق در اشعار قدیم فارسی

ف[ویرایش]

 • فرابرز: نام یکی از سرداران داریوش کبیر، به تعبیر دهخدا شاید همان فرامرز باشد، بلند بالا
 • فراز: بلندی و شکوه
 • فرامرز: شکوه مرزداری - نام پسر رستم دستان
 • فرانک:پروانه کوچک ، سیاه گوش، نام مادر فریدون، نام همسر بهرام گور ساسانی
 • فراهان: محل شکوه و جلال
 • فربد: مناعت، بزرگی
 • فربغ: شکوه خداوند
 • فرجاد: دانشمند و فاضل
 • فرخ: تابان و زیبا - نام یکی از امیران سیستان در عهد سلجوقیان - مبارک[۷۵]
 • فرخ پی: نیک پی و نیک قدم[۷۶]
 • فرخ داد: مبارک آفریده شده
 • فرخ رو: دارای صورت زیب
 • فرخ زاد: مبارک زاد، خجسته زاد، رستم فرخزاد سردار معروف ساسانیان است
 • فرخ لقا: درای چهره زیبا، خوشگل
 • فرخ مهر: زیبا چون خورشید
 • فرداد: داده شکوه وزیبائی
 • فردیس: بهشت، بوستان
 • فردین: یگانه، شکوه دین، مخفف فروردین ماه اول بهار
 • فرزاد: زاده فرو شکوه
 • فرزام: شایسته و لایق
 • فرزان: عاقل، حکیم، دانشمند
 • فرزانه: دانشمند، عاقل و عالم، هنرمند، دانا،استاد[۷۷]
 • فرزین: عالم، وزیر دربار
 • فرشاد: شا دمان، مسرور، خوشحال
 • فرشته: فرستاده الهی و آسمانی
 • فرشید: درخشانتر، نام برادر پیران ویسه
 • فرمان: دستور، حکم
 • فرناز: داری ناز فراوان
 • فرناد: صدای باشکوه
 • فرنگیس (فری گیس): نام دختر افراسیاب و همسر دوم سیاوش
 • فرنود: دلیل و برهان
 • فرنوش: شکوه، نام پادشاه باستانی ماد
 • فرنیا: (فر) در فارسی یعنی دارای جلال و شکوه و (نیا) یعنی جد و پدربزرگ و در کل (فرنیا) یعنی (دارنده اصل و نسب و نیاکان بزرگ) و این اسم برای دختران مورد استفاده قرار می‌گیرد و ریشه آن در نهایت به زرتشت می رسد.
 • فروتن: افتاده حال، متواضع
 • فرود: پائین - نام پسر سیاوش، نام پسر کیخسرو نام پسر خسرو پرویزو شیرین
 • فروز: روشنائی، روشنی
 • فروزان: تابان، درخشان
 • فروزش: روشنی، تابناک
 • فروزنده: درخشان، درخشنده
 • فروغ: روشنائی، تابش
 • فروهل: نام پهلوانی ایرانی[۷۸]
 • فرهاد: عاشق افسانه‌ای شیرین
 • فرهنگ: شکوه، ادب، تربیت
 • فرهود: صداقت و راستی در دین
 • فربار: همراه خوب و شایسته
 • فریا: فریاد و آواز بلند، نام کردی، دختر؛
 • فریان: آزاده، آزادگی (نام پسر)؛ زبان سانسکریت (faryan)
 • فریبا: زیبا و فریبنده
 • فرید: بی همتا
 • فریداد: هدیه خدا، داده خدا
 • فریدخت: دختر خجسته
 • فریدون: دارای شکوهی اینچنین، پادشاه پیشداری که بر ضحاک ماردوش غلبه کرد
 • فریمان: فر و شکوه ایمان
 • فریناز: عشوه گر، پریناز
 • فرینوش: شکوه شیرین
 • فریوش: زنگ، همان پریوش هم هست
 • فیدان: نامی ترکی برای دختران-غنچه -گل بهاری- شکوفه
 • فیروز: پیروز و مظفر
 • فیروزه: سنگی گرانبها با رنگ فیروزه‌ای
 • فرزیب: فراتر از زیبایی، شکوه زیبایی
نوع مطلب : نام های اصیل ایرانی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
تماس با ما


.

 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic